سال94،سال «دولت و ملت،همدلی و هم زبانی" گرامی باد.

این الرجبیون

نمونه آزمون های عملکردی پایه سوم و اول

     دو نمونه آزمون مداد کاغذی ریاضی جدید اوّل ابتدایی "       

    sxpxvub4f7fp7vww2s8x.jpg 

   r25lng7p58sv9ngxx06.jpg 

o1o0vonikbtpwi30jp5b.jpg 

px7nt91gy481spme13s.jpg 

به نام خدا

نمون برگ طراحی آزمون عملکردي پایه سوم

نام و نام خانوادگی دانش آموز:

موضوع:

مدت زمان آزمون

وسایل مورد نیاز:

شرح فعالیت:

ضرب المثل زیر را بخوانید.

«. عاقبت، جوینده یابنده است »

درباره ي موارد استفاده از آن با یکدیگر به بحث و گفت و گو بپردازید.

با همفکري یکدیگر داستان کوتاهی بنویسید و ضرب المثل را در آن به کار ببرید.

مقیاس درجه بندي:

ردیف نشانه ها و انتظارات بله خیر

1 موضوع داستان با ضرب المثل ارتباط دارد.

2 ضرب المثل در جاي مناسب از داستان به کار رفته است.

3 داستان جذاب و جالب است.

4 علائم و نشانه هاي نگارشی در نوشتهي داستانی موردتوجه قرار گرفته است.

5

ارائه ي بازخورد:

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

1

به نام خدا

نمون برگ طراحی آزمون عملکردي

نام و نام خانوادگی دانش آموز:

موضوع:

هدف کلی:

وسایل مورد نیاز:

شرح فعالیت:

ضرب المثل زیر را بخوانید .

« عاقبت جوینده یابنده است »

- درباره ي موارد استفاده از آن با یکدیگر بحث و گفتگو کنید .

- با همفکري یکدیگر داستان کوتاهی بنویسید و ضرب المثل را در آن به کار ببرید .

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

فهرست وارسی:

ردیف نشانه ها و انتظارات بله خیر

1 موضوع داستان با ضرب المثل ارتباط دارد .

2 ضزب المثل در جاي مناسب از داستان به کار رفته است .

3 داستان جذاب و جالب است .

4 علائم و نشانه هاي نگارشی در نوشته ي داستانی مورد توجه قرار گرفته است .

5

ارائه ي بازخورد:

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

1

به نام خدا

نمون برگ طراحی آزمون عملکردي پایه سوم

نام و نام خانوادگی دانش آموز:

موضوع:

هدف کلی:

وسایل مورد نیاز:

شرح فعالیت:

به فهرست کتاب ریاضی خود مراجعه کنید.

را بخوانید و در « خواندن ساعت در بعدازظهر » و عدد صفحه ي مربوط به « خواندن دقیقه هاي ساعت » عدد صفحه ي مربوط به

روي برگه بنویسید.

چند صفحه بین این دو درس فاصله است؟ چگونه فهیدید ؟

محاسبات خود را در این قسمت بنویسید.

مقیاس درجه بندي:

ردیف نشانه ها و انتظارات درجات

خ خ -خ - ق - ن

1 اعداد را به درستی در فهرست کتاب ریاضی خود شناسایی کرده است

2 اعداد را به درستی بر روي برگه یادداشت کرده است.

3 مفهوم فاصله ي بین دو عدد (تفاضل) را فهمیده است. (کاربرد نماد تفریق)

4 تفاضل بین دو عدد را به درستی محاسبه نموده است.

5

ارائه ي بازخورد:

................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................

آزمون عملکردی پایه سوم ابتدایی

نام و نام خانوادگی دانش آموز:.................................................      تاریخ اجرای آزمون:......................... 

شیوه ی اجرا: فردی       گروهی                    موضوع:   زبان آموزی        مدت زمان آزمون: 20 دقیقه 

هدف کلی: شناخت کلمات مترادف                                                        

وسایل مورد نیاز: مداد - پاکن

شرح فعالیت: دانش آموز عزیز متن را با دقت بخوان و به جای کلماتی که زیر آن ها خط کشیده شده است از کلمات زیر استفاده کن و متن را دوباره بنویس.

جنگل ، وسیع و زیباست. صدای آرام نسیم در همه جای جنگل شنیده می شود. گاه نیز غرّش و زوزه ی جانوران سکوت و آرامش جنگل را می شکند.

باید جنگل ها را حفظ کنیم و مراقب باشیم که درختان از بین نروند. اگر از جنگل مواظبت نکنیم شاید دیگر نتوانیم داستان هایی بخوانیم که به این صورت آغاز می شوند.

شروع ، مراقبت ، پهناور ، باد ، به گوش می رسد ، مواظب ، قشنگ ، حیوانات ، ناله ی ، نابود نشوند


................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

 

انتظارات

 

خ خ 

 


خ
 

 


ق

 

 

ن

 

 

 

 

1-    کلمات را در جای مناسب قرار داده است.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

2-     متن را به صورت درست بازنویسی کرده است.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

3-    خوش خط و تمیز نوشته است.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

4-    در وقت مشخص شده کار را انجام داده است.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

5-    به این کار علاقه نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 


نام ونام خانوادگی :                             به نام خدا

آزمون عملکردی                      درس بنویسیم              موضوع: خوش نویسی

فعالیت:

از دانش آموزان می خواهیم صفحه ی کتاب را که دوسطر خوشنویسی دارد باز کنند به نمونه نگاه کنند ومانند آن بنویسند.

انتظارات

1-     به نمونه ی ارائه شده در کتاب توجه می کند.

2-     سعی می کند مانند آن بنویسد.

3-     در نوشته ها نظم وتمیزی را رعایت می کند.

4-     قواعد آموخته شده در کلاس را رعایت می کند.

خ خ

خ

ق

ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                 به نام خدا

آزمون: عملکردی  گروهی        درس: علوم تجربی            موضوع: تاثیر گرما بر گازها

فعالیت:

از دانش آموزان می خواهیم وسایلی را که به کلاس آورده اند ( شیشه،بادکنک، سکه،ظرف)آماده کنند و متن درس را بخوانند وآزمایش کنند وسپس گزارش بنویسند.

انتظارات

 

1-     وسایل را به کلاس آورده است.

2-     در گروه به وظیفه ی خود عمل می کند.

3-     در انجام آزمایش دقت وتوجه لازم را دارد.

4-     در انجام آزمایش رعایت نکات ایمنی را می کند.

5-     یادداشت برداری می کند .

6-      وسایل را پس از آزمایش جمع می کند.

7-     گزارش خودرا می نویسد.

نام اعضای گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نام ونام خانوادگی:                                 به نام خدا

آزمون عملکردی   در س بخوانیم                      موضوع: خود را دست کم نگیریم

فعالیت

از دانش آموزان می خواهیم که پس از گروهبندی، متن درس را دقیقا بخوانند وایفای نقش کنند.

انتظارات

1-     متن درس را می خوانند.

2-     هرکس نقش خودش را می شناسد

3-     در هنگام ایفای نقش جملات نقش خودش را درست بیان می کند.

4-     در ایفای نقش از تقلید صدا استفاده می کند.

5-     حرکات جانوران را در اییفای نقش رعایت می کند.

خ خ  

 

خ   

 

ق   

 

ن   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


به نام خدا نام ونام خانوادگی:...............................هدف کلی : یاد گیری محیط

نوع آزمون: عملکردی                           مکان : کلاس                          تاریخ :....................

وسایل: کاغذ–خط کش- مداد – کتاب ریاضی

فعالیت : ریاضی دان کوچکم ضلع های کتاب ریاضی را اندازه بگیرو به سوال ها پاسخ بده .

1-کتاب ریاضی به شکل ............................است . آن را رسم کن .

2- اندازه ی اضلاع آن را بگیر وبنویس .

 3- حالا محیط آن را حساب کن .                      

 

 

ارزشیابی معلم :                              مقیاس

خ خ

خ

ق ق

ن

1-    آیا شکل (مستطیل) کتاب را درست کشیده .

2-    اضلاع را درست اندازه گرفته .

3-    محیط را درست بدست آورده .

باز خورد معلم:.............................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


به نام خدا

نمون برگ طراحی آزمون عملکردي پایه سوم

نام و نام خانوادگی دانش آموز:

........................................... تاریخ: ............................

موضوع:

زبان آموزي (بنویسیم) کلاس سوم þ گروهی ¨ شیوه ي اجرا: فردي

مدت زمان آزمون

: 35 دقیقه هدف کلی: کاربرد ضرب المثل هاي زبان فارسی

وسایل مورد نیاز:

مداد، برگه ي سفید خط دار، پاك کن

شرح فعالیت:

ضرب المثل زیر را بخوانید.

«. عاقبت، جوینده یابنده است »

درباره ي موارد استفاده از آن با یکدیگر به بحث و گفت و گو بپردازید.

با همفکري یکدیگر داستان کوتاهی بنویسید و ضرب المثل را در آن به کار ببرید.

مقیاس درجه بندي:

ردیف نشانه ها و انتظارات بله خیر

1 موضوع داستان با ضرب المثل ارتباط دارد.

2 ضرب المثل در جاي مناسب از داستان به کار رفته است.

3 داستان جذاب و جالب است.

4 علائم و نشانه هاي نگارشی در نوشتهي داستانی موردتوجه قرار گرفته است.

5

ارائه ي بازخورد:

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

1

به نام خدا

نمون برگ طراحی آزمون عملکردي

نام و نام خانوادگی دانش آموز:

........................................... تاریخ: ............................

موضوع:

زبان آموزي ( بنویسیم )کلاس سوم مدت زمان آزمون : 10 دقیقه n گروهی ¨ شیوه ي اجرا: فردي

هدف کلی:

کاربرد ضرب المثل هاي زبان فارسی

وسایل مورد نیاز:

مداد ، برگه ي سفید خط دار ، پاك کن

شرح فعالیت:

ضرب المثل زیر را بخوانید .

« عاقبت جوینده یابنده است »

- درباره ي موارد استفاده از آن با یکدیگر بحث و گفتگو کنید .

- با همفکري یکدیگر داستان کوتاهی بنویسید و ضرب المثل را در آن به کار ببرید .

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

فهرست وارسی:

ردیف نشانه ها و انتظارات بله خیر

1 موضوع داستان با ضرب المثل ارتباط دارد .

2 ضزب المثل در جاي مناسب از داستان به کار رفته است .

3 داستان جذاب و جالب است .

4 علائم و نشانه هاي نگارشی در نوشته ي داستانی مورد توجه قرار گرفته است .

5

ارائه ي بازخورد:

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

1

به نام خدا

نمون برگ طراحی آزمون عملکردي پایه سوم

نام و نام خانوادگی دانش آموز:

........................................... تاریخ: ............................

موضوع:

ریاضی کلاس سوم مدت زمان آزمون : 10 دقیقه ¨ گروهی n شیوه ي اجرا: فردي

هدف کلی:

کاربرد تفریق هاي سه رقمی با انتقال

وسایل مورد نیاز:

کتاب ریاضی، مداد، پاك کن

شرح فعالیت:

به فهرست کتاب ریاضی خود مراجعه کنید.

را بخوانید و در « خواندن ساعت در بعدازظهر » و عدد صفحه ي مربوط به « خواندن دقیقه هاي ساعت » عدد صفحه ي مربوط به

روي برگه بنویسید.

چند صفحه بین این دو درس فاصله است؟ چگونه فهیدید ؟

محاسبات خود را در این قسمت بنویسید.

مقیاس درجه بندي:

ردیف نشانه ها و انتظارات درجات

خ خ -خ - ق - ن

1 اعداد را به درستی در فهرست کتاب ریاضی خود شناسایی کرده است

2 اعداد را به درستی بر روي برگه یادداشت کرده است.

3 مفهوم فاصله ي بین دو عدد (تفاضل) را فهمیده است. (کاربرد نماد تفریق)

4 تفاضل بین دو عدد را به درستی محاسبه نموده است.

5

ارائه ي بازخورد:

................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................

آزمون عملکردی پایه سوم ابتدایی

نام و نام خانوادگی دانش آموز:.................................................      تاریخ اجرای آزمون:......................... 

شیوه ی اجرا: فردی       گروهی                    موضوع:   زبان آموزی        مدت زمان آزمون: 20 دقیقه 

هدف کلی: شناخت کلمات مترادف                                                        

وسایل مورد نیاز: مداد - پاکن

شرح فعالیت: دانش آموز عزیز متن را با دقت بخوان و به جای کلماتی که زیر آن ها خط کشیده شده است از کلمات زیر استفاده کن و متن را دوباره بنویس.

جنگل ، وسیع و زیباست. صدای آرام نسیم در همه جای جنگل شنیده می شود. گاه نیز غرّش و زوزه ی جانوران سکوت و آرامش جنگل را می شکند.

باید جنگل ها را حفظ کنیم و مراقب باشیم که درختان از بین نروند. اگر از جنگل مواظبت نکنیم شاید دیگر نتوانیم داستان هایی بخوانیم که به این صورت آغاز می شوند.

شروع ، مراقبت ، پهناور ، باد ، به گوش می رسد ، مواظب ، قشنگ ، حیوانات ، ناله ی ، نابود نشوند

................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

 

انتظارات

 

خ خ 


خ

 


ق

 

ن

 

 

 

 

1-    کلمات را در جای مناسب قرار داده است.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

2-     متن را به صورت درست بازنویسی کرده است.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

3-    خوش خط و تمیز نوشته است.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

4-    در وقت مشخص شده کار را انجام داده است.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

5-    به این کار علاقه نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی :                             به نام خدا

آزمون عملکردی                      درس بنویسیم              موضوع: خوش نویسی

فعالیت:

از دانش آموزان می خواهیم صفحه ی کتاب را که دوسطر خوشنویسی دارد باز کنند به نمونه نگاه کنند ومانند آن بنویسند.

انتظارات

1-     به نمونه ی ارائه شده در کتاب توجه می کند.

2-     سعی می کند مانند آن بنویسد.

3-     در نوشته ها نظم وتمیزی را رعایت می کند.

4-     قواعد آموخته شده در کلاس را رعایت می کند.

خ خ

خ

ق

ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 به نام خدا

آزمون: عملکردی  گروهی        درس: علوم تجربی            موضوع: تاثیر گرما بر گازها

فعالیت:

از دانش آموزان می خواهیم وسایلی را که به کلاس آورده اند ( شیشه،بادکنک، سکه،ظرف)آماده کنند و متن درس را بخوانند وآزمایش کنند وسپس گزارش بنویسند.

انتظارات

 

1-     وسایل را به کلاس آورده است.

2-     در گروه به وظیفه ی خود عمل می کند.

3-     در انجام آزمایش دقت وتوجه لازم را دارد.

4-     در انجام آزمایش رعایت نکات ایمنی را می کند.

5-     یادداشت برداری می کند .

6-      وسایل را پس از آزمایش جمع می کند.

7-     گزارش خودرا می نویسد.

نام اعضای گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی:                                 به نام خدا

آزمون عملکردی   در س بخوانیم                      موضوع: خود را دست کم نگیریم

فعالیت

از دانش آموزان می خواهیم که پس از گروهبندی، متن درس را دقیقا بخوانند وایفای نقش کنند.

انتظارات

1-     متن درس را می خوانند.

2-     هرکس نقش خودش را می شناسد

3-     در هنگام ایفای نقش جملات نقش خودش را درست بیان می کند.

4-     در ایفای نقش از تقلید صدا استفاده می کند.

5-     حرکات جانوران را در اییفای نقش رعایت می کند.

خ خ  

 

خ   

 

ق   

 

ن   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام خدا نام ونام خانوادگی:...............................هدف کلی : یاد گیری محیط

نوع آزمون: عملکردی                           مکان : کلاس                          تاریخ :....................

وسایل: کاغذ–خط کش- مداد – کتاب ریاضی

فعالیت : ریاضی دان کوچکم ضلع های کتاب ریاضی را اندازه بگیرو به سوال ها پاسخ بده .

1-کتاب ریاضی به شکل ............................است . آن را رسم کن .

2- اندازه ی اضلاع آن را بگیر وبنویس .

3- حالا محیط آن را حساب کن .                      

 

 

ارزشیابی معلم :                              مقیاس

خ خ

خ

ق ق

ن

1-    آیا شکل (مستطیل) کتاب را درست کشیده .

2-    اضلاع را درست اندازه گرفته .

3-    محیط را درست بدست آورده .

باز خورد معلم:.............................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در            


نوشته شده در کتاب ریاضی، مداد، پاك کنکاربرد تفریق هاي سه رقمی با انتقالریاضی کلاس سوم مدت زمان آزمون : 10 دقیقه ¨ گروهی n شیوه ي اجرا: فردي........................................... تاریخ: ............................مداد ، برگه ي سفید خط دار ، پاك کنکاربرد ضرب المثل هاي زبان فارسیزبان آموزي ( بنویسیم )کلاس سوم مدت زمان آزمون : 10 دقیقه n گروهی ¨ شیوه ي اجرا: فردي........................................... تاریخ: ............................مداد، برگه ي سفید خط دار، پاك کن: 35 دقیقه هدف کلی: کاربرد ضرب المثل هاي زبان فارسیزبان آموزي (بنویسیم) کلاس سوم þ گروهی ¨ شیوه ي اجرا: فردي........................................... تاریخ: ............................ 

#1 عطف به: نمونه آزمون های عملکردی پایه سوم و اول

avatar

باسلام وخسته نباشید :

سوالات آزمون عملکردی درکلاس باید حل شود یا در سایت ؟

[ پاسخ (0) ]

#1.1 china free shipping

A18 Smartphone, <پست الکترونیک> / اردیبهشت 26, 10:26 ق.ظ  
avatar

L The best article can always bring us feelings of pleasure,the best phone can still give people the feeling of that.

[ پاسخ (0) ]

#2 عطف به: نمونه آزمون های عملکردی پایه سوم و اول

مریم نصیری, <پست الکترونیک> / مرداد 19, 11:17 ق.ظ  
avatar

بسیار خوب بود با تشکر از شما

[ پاسخ (0) ]

#3 عطف به: نمونه آزمون های عملکردی پایه سوم و اول

فاطمه حمیدی, <پست الکترونیک> / شهریور 19, 9:14 ب.ظ  
avatar

با عرض سلام وخسته نباشید این وبلاگ خیلی از مشکلات وسوالاتم رو در تدریس در پایه سوم حل کرد...باسپاس

========================================
از این که توانستم در رفع مشکلات آموزشی شما قدمی بردارم بسیار خرسندم

[ پاسخ (0) ]

#4 عطف به: نمونه آزمون های عملکردی پایه سوم و اول

zahra.moradian, <پست الکترونیک> / آبان 13, 5:34 ب.ظ  
avatar

با تشکراز مطالب مفیدشما

[ پاسخ (0) ]

درج نظرکد موجود در تصویری که مشاهده می کنید را وارد کنید

XML نظرات: RSS | Atom